E-NumberName of Additive
E420Sorbitol (i), Sorbitol syrup (ii)
E421Mannitol
E950Acesulfame K
E951Aspartame
E952Cyclamic acid and its Na and Ca salts
E953lsomalt
E954Saccharin and its Na - K and Ca salts
E955Sucralose
E957Thaumatin
E959Neohesperidine DC
E960Steviol glycoside
E961Neotame (as a flavour enhancer)
E962Salt of aspartame-acesulfame
E965Maltitol (i) , Maltitol syrup (ii)
E966Lactitol
E967Xylitol
E968Erythritol